Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันป่าเปา

นายประมวล  นาตัน
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

 

นางปริศนา  จอมเรือง นางสรัติตา  การศัพท์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
นายถิรศักดิ์  ปางสุข   นางศศิธร  ทองรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง   รักษาการผู้อำนวยการกองศึกษาฯ