Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document


อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ 
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
12. ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ 
13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
16. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
17. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
18. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
19. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
20. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
21. การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง 
22. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
23. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา 57) 
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มี 31 ข้อ) 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้