Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

 

     
 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันป่าเปา
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสันป่าเปา

 มาตรา 7 (1) – (3)

 มาตรา 7 (4)

 มาตรา 9 (1)

 มาตรา 9 (2)

 มาตรา 9 (3)

 มาตรา 9 (4)

 มาตรา 9 (5)

 มาตรา 9 (6)

 มาตรา 9 (7)

 มาตรา 9 (8)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Documentการแจ้งการฆ่าสัตว์และออกหลักฐานการรับแจ้งฆ่าสัตว์

Untitled Document


  

 

การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศราคากลาง

Untitled Document
 
  
 
   
 
 


 
 
 

 

มุมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Untitled Document
  อ่าน(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ... ดูผลสำรวจแบบสอบถามแผนผังเว็บไซต์


ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
  ประวัติความเป็นมา
ความหมายของตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
แผนที่และอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
OTOP ตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
รางวัลเกียรติยศ
  คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

  จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งานบุคคล
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานคลังและภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การเลือกตั้ง
คู่มือประชาชน
การป้องกันการทุุจริตและประพฤติมิชอบ
อพ.สธ.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การควบคุมการฆ่าสัตว์
กฎหมายท้องถิ่น
การจัดการความรู้KM
  ติดต่อเรา
กิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
ระเบียบ
เว็บบอร์ด