เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันป่าเปา
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสันป่าเปา

 มาตรา 7 (1) – (3)

 มาตรา 7 (4)

 มาตรา 9 (1)

 มาตรา 9 (2)

 มาตรา 9 (3)

 มาตรา 9 (4)

 มาตรา 9 (5)

 มาตรา 9 (6)

 มาตรา 9 (7)

 มาตรา 9 (8)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Documentการแจ้งการฆ่าสัตว์และออกหลักฐานการรับแจ้งฆ่าสัตว์

Untitled Document


 

Google
Search WWW Search เว็บไซต์สันป่าเปา
  

 
 

Untitled Document
 
 
  
 
 

แจ้งเรื่อง แจ้งเหตุ คำร้อง เรื่องร้องเรียนต่างๆ

ได้ที่ระบบ One Stop Service เทศบาลตำบลสันป่าเปา

 
 
  Untitled Document 
 
 


 
 

 

   อ่าน(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ... ดูผลสำรวจแบบสอบถามแผนผังเว็บไซต์


ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
  ประวัติความเป็นมา
ความหมายของตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
แผนที่และอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
OTOP ตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
รางวัลเกียรติยศ
  คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

  จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งานบุคคล
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานคลังและภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
แผนอัตรากำลัง
การเลือกตั้ง
คู่มือประชาชน
  ติดต่อเรา
กิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
ระเบียบ
เว็บบอร์ด 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.