Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

สารจากนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

*************************************************************************

                       


                        ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

                        เทศบาลตำบลสันป่าเปา จึงประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันป่าเปา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ดังนี้

 

                        1. ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

                       
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน

                        1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

                        1.3 การให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนรวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้สะดวกและรวดเร็ว

                        1.4 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่

 

                        2. ด้านความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ตน คำนึงถึงความสำเร็จของงาน

                        2.1 ในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน ของตน

                        2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

                        3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามกระบวนการที่ได้มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ

                        3.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                        3.2 เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น

 

                        4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหริวัฒนธรรมของหน่วยงาน

                        4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

                        4.2 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีกระบวนการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมสุจริตแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

                        4.3 หน่วยงานมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมการร่วมต่อต้านการทุจริต

                        4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                        5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม

                        5.1 ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

                        5.2 เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

                        5.3 ในการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดเห็นที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ มีการสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าในสายงาน และเพิ่มขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่

                        5.4 หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส พิจารณาการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า

                        5.5 ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

                        6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

                        - หน่วยงานมีกระบวนการ รูปแบบ วิธีการ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น หนังสือสั่งการ การประชุม การปิดประกาศ ณ หน่วยงาน

เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น

 

 

สุวัจน์      ณ วิชัย

( นายสุวัจน์    ณ วิชัย )

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา