Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการจัดตั้ง | ความหมายของตราสัญลักษณ์  |  แผนที่และอาณาเขต  | ข้อมูลประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม | OTOP ตำบล 

 

ประวัติการจัดตั้ง

          ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศจัดตั้งสภาตำบล จำนวน 3,637 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปาจึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ต่อมาได้ทำการปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสันป่าเปา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลสันป่าเปา ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์

ต้นเปา เป็นต้นไม้ประจำตำบลสันป่าเปา เป็นไม้ยืนต้น มีเนื้อแข็ง มีกิ่งก้านสาขามาก ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น มีมากในตำบลสันป่าเปา ซึ่งสื่อความหมายถึง ตำบลที่มีความสงบ ร่มเย็น มีความเข้มแข็งและกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบดังต้นไม้ใหญ่

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนที่และอาณาเขต

ตำบลสันป่าเปาเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทรายไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1019 (เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด) เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 

ที่ตั้ง 
ทิศเหนือ ติดกับตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย และมีถนน ร.พ.ช. เป็นแนวเขต 
ทิศใต ้ ติดกับตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีทางหลวงหมายเลข 1019 เป็นแนวเขต 
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีลำเหมืองขี้เหล็กเป็นแนวเขต
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย โดยมีลำเหมืองกอนเป็นแนวเขต 

เนื้อที่ 
ตำบลสันป่าเปามีเนื้อที่ทั้งหมด 4,037 ไร่ หรือประมาณ 6.46 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ทางเกษตรประมาณ 2,535 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำกวงและมีลำเหมืองไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำเหมืองกอน และลำเหมืองเฟยไฮ ลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ สภาพดินโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกมันเทศ และพืชอื่น ๆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   ข้อมูลประชากร

จำนวนประชากร (ข้อมูล ณ มกราคม 2562)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร ( คน )

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านสันต้นเปา

729

870

1,599

818

2

บ้านป่าก้าง

407

427

834

368

3

บ้านบ่อหิน

440

565

1,005

502

4

บ้านขัวโก

183

180

363

156

5

บ้านหนองอึ่ง

174

186

360

152

6

บ้านพยากน้อย

195

212

407

275

 

รวม

2,128

2,440

4,568

2,271

ที่มา : สำนักทะเบียน อำเภอสันทราย


ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร

ตำบลสันป่าเปา มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรประมาณ 701 คน/ตารางกิโลเมตร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       สภาพทางเศรษฐกิจ

1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ย

(บาท/คน/ปี)

จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำกว่า 23,000 บาท

หมายเหตุ

1

บ้านสันต้นเปา

95,280.89

13

 

2

บ้านป่าก้าง

72,921.55

3

 

3

บ้านบ่อหิน

74,585.22

8

 

4

บ้านขัวโก

52,132.22

7

 

5

บ้านหนองอึ่ง

54,685.05

4

 

6

บ้านพยากน้อย

46,127.36

2

 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี

65,955.38

37

 

ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2554

 

2) อาชีพ ประชากรประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

1) รับจ้างทั่วไป

2) เกษตรกรรม

3) ค้าขาย

4) รับราชการ

5) ธุรกิจส่วนตัว

6) อื่น ๆ

 

3) หน่วยธุรกิจในเขต อบต .

- ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง

- โรงสีข้าว 1 แห่ง

- โกดังสินค้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง

- ร้านค้าประกอบธุรกิจ 120 แห่ง

 

สภาพทางสังคม

 

1) การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง (สังกัด สพฐ.)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (สังกัด อบต.)

2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์ 4 แห่ง

- โบสถ์ 2 แห่ง

3) สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์

 

บริการพื้นฐาน

 

1) การคมนาคม

 

หมู่ที่  

ระยะทางทั้งหมด (กม.)

ลาดยาง

(กม.)

คสล.

(กม.)

ลูกรัง

(กม.)

รวมระยะทาง

(กม.)

เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอน

หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

0.24

2.95

0.55

3.73

-

หมู่ที่ 2 บ้านป่าก้าง

2.53

1.83

0.10

4.46

-

หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน

2.50

0.68

-

2.70

-

หมู่ที่ 4 บ้านขัวโก

3.40

2.22

1.45

7.07

-

หมู่ที่ 5 บ้านหนองอึ่ง

1.50

0.80

-

2.30

-

หมู่ที่ 6 บ้านพยากน้อย

-

1.05

-

1.05

-

รวม

10.17

9.84

2.10

22.11

-

2) การโทรคมนาคม

- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 6 แห่ง

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง

- เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( True ) 1 แห่ง

- วิทยุชุมชน 1 แห่ง

 

3) การไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 6 หมู่บ้าน - จำนวนครัวเรือนที่จะใช้ไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์

 

4) แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำ 1 สาย (แม่น้ำกวง)

- ลำเหมือง 3 สาย (คลองเหมืองริน, คลองเฟยไฮ

คลองเหมืองกอน)

- บึง หนอง และอื่น ๆ 2 แห่ง (หนองต้นสาร,หนองขัวโก)

 

5) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 1 แห่ง (ฝายหนองอึ่ง)

- บ่อน้ำบาดาล 562 แห่ง

- บ่อโยก 6 แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ - แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง (บ้านพยากน้อย)

 

ข้อมูลอื่น ๆ

1) ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดินในตำบลสันป่าเปา เมื่อพิจารณาตามสภาพพื้นที่พบว่าเป็นดินในที่ลุ่ม มีทั้งสิ้น 3 กลุ่มชุดดินคือ กลุ่มชุดดินที่ 5, 15 และ 22 เป็นดินไม่มีปัญหาพิเศษ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม จำนวน 2,425 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.06 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีพื้นที่เบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นพื้นที่ไม่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม จึงใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ชุมชน เช่น พื้นที่หินโผล่ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน(ภูเขา) แหล่งน้ำ เป็นต้น จำนวน 1,612 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.94

ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่กวง ลำเหมืองกอน ลำเหมืองขี้เหล็กและลำเหมืองเฟยไฮ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีคลองส่งน้ำชลประทานแม่แฝก คลองเหมืองเปา-เกาะมะตัน ฝายกั้นน้ำ ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้น มีพื้นที่ชลประทานแม่กวงอุดมธาราประมาณ 40,37 ไร่ หรือ ร้อยละ 100 ของพื้นที่ตำบล

ทรัพยากรป่าไม้

ตำบลสันป่าเปาอยู่นอกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OTOP ตำบล 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ( OTOP )

ลำดับ

ประธานกลุ่ม

ที่ตั้ง

ผลิตภัณฑ์

1

นายอดุลย์ ศรีสวัสดิ์

149 ม. 1 ต.สันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผ้าฝ้ายเย็บมือ ย้อมสีธรรมชาติ เช่น เสื้อ, กางเกง, ผ้าซิ่น, กระเป๋า, ผ้าคลุมโต๊ะ ฯลฯ

2

นางสุดวนา งามเริง

170/86 หมู่บ้านนพเก้า ม. 1 ต.สันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ตุ๊กตาดินเผา ร้านกอยก่อนก่ะ เช่น ตุ๊กตาดินเผาเด็กไทยล้านนา (แพรนวล – หลาวเปิง) ฯลฯ

3

นายศรชัย คำไชยเทพ นางพิวรรณ์ คำไชยเทพ

ม. 3 ต.สันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น กระดุม, โมบาย, สร้อยคอ, สร้อยข้อมือ, ตุ้มหู, ฯลฯ

4

นายสุเทพ คิดการงาน

40/1 ม.3 ต.สันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ภาพวิถีชีวิต ฯลฯ

ที่มา : งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันป่าเปา