Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

การประเมิน ITA2563

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

 - ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

link

2

ข้อมูลผู้บริหาร

link

3

อำนาจหน้าที่

link

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

link1  link2  link3

5

ข้อมูลการติดต่อ

link

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

link

 - การประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

link1  link2

 - การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

Q&A

link

9

Social Network

link  link

 - การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

link

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

link

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

link

 - การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

link

 - การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

link

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

link

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

link

17

E-service

link

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

link

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

link 

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

link

 - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

link1  link2

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

link

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

link1  link2  link3

link4  link5  link6

link7  link8  link9

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

link

 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

link1  link2  link3

link4  link5  link6

link7  link8  link9

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

link1  link2  link3

link4  link5  link6

link7  link8  link9

link10  link11  link12

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

link1  link2  link3

link4  link5  link6

link7  link8  link9

link10  

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

link 

 - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

link

30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

link

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

link❎ codepoint: U+274E | Emoji พจนานุกรมอิโมจิ 📓 | EmojiAll 🙃 ภาษาไทย

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

link

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

link

 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

link

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

link

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

link

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

link

 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

link1  link2  link3

link4  link5 link6

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

link

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

link

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

link

 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

link1  link2  link3

 

link4  link5  link6

link7

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

link


**********************************