Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันป่าเปา

นายประมวล  นาตัน
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

 

นางปริศนา  จอมเรือง นางสรัติตา  การศัพท์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
นายถิรศักดิ์  ปางสุข   นางศศิธร  ทองรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง   รักษาการผู้อำนวยการกองศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

google facebook الگوریتم بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر پیش بینی ورزشی