Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

     1.1 ฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น

สรุปรายงาน เสนอแนะ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ ของฝ่ายอำนวยการ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลทั้ง 12 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานกิจการสภา งานส่งเสริมการเกษตร งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักปลัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะดูแลจัดระบบการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล ควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

1. การมอบหมายงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 งาน

1. งานบริหารงานทั่วไป  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1)      งานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ 

     2)      ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม 

     3)      จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ 

     4)      ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     5)      ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ

     6)       งานบริการชุมชนและสังคมต่าง ๆ

     7)      งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานธุรการ

 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้     

     1) งานธุรการ/งานสารบรรณ/งานรวบรวมสถิติข้อมูล

     2) งานทะเบียนหนังสือลับ

     3) งานเกี่ยวกับรัฐพิธี ของสำนักปลัด

     4) งานฎีกาเบิกจ่าย ของสำนักปลัด

     5) งานตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

     6) งานเตรียมเอกสารหลักฐานตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อรอรับการตรวจจากคณะกรรมการ (Core Team)

     7) งานเตรียมเอกสารหลักฐานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

     8) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสันป่าเปา

     9) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน / บุคคล / ส่วนราชการ ต่าง ๆ

     10) งานบันทึกสมุดคุมเวรยามรักษาสถานที่ราชการ สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ และสมุดตรวจเยี่ยม

     11) การจัดทำหนังสือรับรองบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองความประพฤติและรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

     12) จัดทำคำสั่งผู้อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ

     13) ควบคุมสมุดคุมคำสั่ง สมุดคุมประกาศ ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง โดยออกเลขคำสั่ง ลงวันที่ประกาศ ออกเลขหนังสือส่งและให้แต่ละส่วนราชการนำเอกสารมาปิดประกาศในสมุดให้เรียบร้อยภายใน 5 วัน

     14) ดูแล ลงทะเบียนคุม ตรวจสอบหนังสือเพื่อพิจารณาลงนาม (หน้าห้องปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีฯ)

     15) งานควบคุมการเบิกพัสดุของสำนักปลัด

     16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

3. งานการเจ้าหน้าที่

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
     2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
     3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
     4) งานทะเบียนประวัติพนักงาน/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
     5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
     6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
     8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน

    9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

                     10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
                      11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                      12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. งานกิจการสภา

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) งานบริหารทั่วไปของสภา/งานธุรการ/งานระเบียบแบบแผนและงานรวบรวมสถิติข้อมูลของสภา  

     2) งานประชุมสภา เช่น จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม ประสานงานการประชุม บันทึกการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม  เป็นต้น

     3) งานประชุมคณะผู้บริหาร เช่น จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม ประสานงานการประชุม บันทึกการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม  เป็นต้น

     4) การจัดทำทะเบียนประวัติ ของ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ

     5) การดูแลห้องประชุม โดยจัดทำตารางจองห้องประชุม ดูแลการประชุม และเครื่องดื่มที่ใช้สำหรับการประชุมสภา

     6) การจัดทำหนังสือรับรองบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองความประพฤติและรับรองการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

     7) การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและคณะบุคคลต่าง ๆ ที่มาเยือนเทศบาล

     8) งานฎีกาเบิกจ่าย ของกิจการสภา

     9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) งานจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

     2) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี

     3) งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศรายงานผลการดำเนินง

ประจำปี

     4) การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

     5) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม

     6) การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการจ่ายขาดเงินสะสมของท้องถิ่น

     7) การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

     8) การนำเข้าข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว

     9) งานวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
     10) งานเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการประสานงานการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ

     11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

6. งานนิติการ

         มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

     1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

     2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

     3) งานควบคุมเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ

     4) งานเทศบัญญัติและระเบียบ กฎข้อบังคับต่าง ๆ

     5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ

     2) การขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์

     3)การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

     4) การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการชีวิตในครอบครัว

     5) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน

     6) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัดถูกทอดทิ้ง

     7) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา

     8) งานส่งเสริมสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ สอดส่องดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย การพิทักษ์สิทธิเด็กให้คำปรึกษาแนะนำแก้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

     9) งาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

     10) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสังคมสงเคราะห์

     11) การส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

     12) การฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
     13) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ เครือข่ายองค์กรชุมชน

14) งานฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และออกใบสำคัญ งานทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ   

     15) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันป่าเปา

     16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) ปกครองบังคับบัญชา ควบคุมดูแลพนักงานจ้างเหมาในสังกัดงานป้องกันฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผนและระเบียบที่กำหนด รวมถึง การฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

     2) รายงานเหตุด่วน เหตุทางสาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชา อำเภอ และจังหวัดทราบ

     3) งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง การบริหารจัดการ การกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และทรัพยากรอื่น ๆ

     4) กำกับ ดูแล ควบคุม สั่งการ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)

     5) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     6) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ

     7) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

     8) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

     9) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป การจัดทำทะเบียนข้อมูลยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ของงานป้องกันฯ

     10) งานพัสดุ การจัดทำข้อมูลประวัติสมาชิก อปพร., การทำบัตรสมาชิก อปพร. การรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ 

     11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

9. งานส่งเสริมการเกษตร

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1. งานวิชาการด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร

     2. งานป้องกันรักษาโรคพืชและศัตรูพืช

     3. งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

     4. งานส่งเสริมการปศุสัตว์

     5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

10. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1)      งานวางแผนด้านสาธารณสุข

     2)      งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำ และสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

     3)      งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

     4)      งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     5)      งานส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

     6)      งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

     7)      งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

     8)      งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

     9)      งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

11. งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1)      การสำรวจ  รวบรวม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     2)      การจัดปาฐกถา  อภิปราย  สัมมนา  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและนโยบายของเทศบาล

     3)      บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและให้ข่าวสารความรู้ด้านต่าง ๆ

     4)      ควบคุมรับผิดชอบและดำเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ดังกล่าว

     5)      ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

     6)      งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

12. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ) มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและงานเลือกตั้ง