Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document


สำนักปลัด


นางปริศนา  จอมเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวกาญจนา ศรีประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางภิญญานี  วังธิยอง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวภา เสียงดัง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณงนภัส  ส่วนบุญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

       

 

นายกฤตชัย  ยุชัย

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวพลอยชมพู  มงคลกาวิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
       
นางจุฑามาศ  ยองคำ นาง นาย  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

     1.1 ฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น

สรุปรายงาน เสนอแนะ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ ของฝ่ายอำนวยการ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลทั้ง 12 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานกิจการสภา งานส่งเสริมการเกษตร งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักปลัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะดูแลจัดระบบการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล ควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

1. การมอบหมายงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 งาน

1. งานบริหารงานทั่วไป  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1)      งานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ 

     2)      ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม 

     3)      จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ 

     4)      ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     5)      ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ

     6)       งานบริการชุมชนและสังคมต่าง ๆ

     7)      งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานธุรการ

 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้     

     1) งานธุรการ/งานสารบรรณ/งานรวบรวมสถิติข้อมูล

     2) งานทะเบียนหนังสือลับ

     3) งานเกี่ยวกับรัฐพิธี ของสำนักปลัด

     4) งานฎีกาเบิกจ่าย ของสำนักปลัด

     5) งานตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

     6) งานเตรียมเอกสารหลักฐานตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. เพื่อรอรับการตรวจจากคณะกรรมการ (Core Team)

     7) งานเตรียมเอกสารหลักฐานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

     8) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสันป่าเปา

     9) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน / บุคคล / ส่วนราชการ ต่าง ๆ

     10) งานบันทึกสมุดคุมเวรยามรักษาสถานที่ราชการ สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ และสมุดตรวจเยี่ยม

     11) การจัดทำหนังสือรับรองบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองความประพฤติและรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

     12) จัดทำคำสั่งผู้อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ

     13) ควบคุมสมุดคุมคำสั่ง สมุดคุมประกาศ ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง โดยออกเลขคำสั่ง ลงวันที่ประกาศ ออกเลขหนังสือส่งและให้แต่ละส่วนราชการนำเอกสารมาปิดประกาศในสมุดให้เรียบร้อยภายใน 5 วัน

     14) ดูแล ลงทะเบียนคุม ตรวจสอบหนังสือเพื่อพิจารณาลงนาม (หน้าห้องปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีฯ)

     15) งานควบคุมการเบิกพัสดุของสำนักปลัด

     16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

3. งานการเจ้าหน้าที่

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
     2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
     3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
     4) งานทะเบียนประวัติพนักงาน/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
     5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
     6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
     8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน

    9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

                     10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
                      11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                      12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. งานกิจการสภา

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) งานบริหารทั่วไปของสภา/งานธุรการ/งานระเบียบแบบแผนและงานรวบรวมสถิติข้อมูลของสภา  

     2) งานประชุมสภา เช่น จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม ประสานงานการประชุม บันทึกการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม  เป็นต้น

     3) งานประชุมคณะผู้บริหาร เช่น จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม ประสานงานการประชุม บันทึกการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม  เป็นต้น

     4) การจัดทำทะเบียนประวัติ ของ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ

     5) การดูแลห้องประชุม โดยจัดทำตารางจองห้องประชุม ดูแลการประชุม และเครื่องดื่มที่ใช้สำหรับการประชุมสภา

     6) การจัดทำหนังสือรับรองบุคคล รับรองเงินเดือน รับรองความประพฤติและรับรองการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

     7) การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและคณะบุคคลต่าง ๆ ที่มาเยือนเทศบาล

     8) งานฎีกาเบิกจ่าย ของกิจการสภา

     9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) งานจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

     2) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี

     3) งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศรายงานผลการดำเนินง

ประจำปี

     4) การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

     5) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม

     6) การโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการจ่ายขาดเงินสะสมของท้องถิ่น

     7) การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

     8) การนำเข้าข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว

     9) งานวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
     10) งานเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการประสานงานการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ

     11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

6. งานนิติการ

         มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

     1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

     2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

     3) งานควบคุมเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ

     4) งานเทศบัญญัติและระเบียบ กฎข้อบังคับต่าง ๆ

     5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

7. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ

     2) การขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์

     3)การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

     4) การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการชีวิตในครอบครัว

     5) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน

     6) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัดถูกทอดทิ้ง

     7) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา

     8) งานส่งเสริมสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ สอดส่องดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย การพิทักษ์สิทธิเด็กให้คำปรึกษาแนะนำแก้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

     9) งาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

     10) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสังคมสงเคราะห์

     11) การส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

     12) การฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
     13) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ เครือข่ายองค์กรชุมชน

14) งานฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และออกใบสำคัญ งานทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ   

     15) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันป่าเปา

     16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1) ปกครองบังคับบัญชา ควบคุมดูแลพนักงานจ้างเหมาในสังกัดงานป้องกันฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผนและระเบียบที่กำหนด รวมถึง การฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

     2) รายงานเหตุด่วน เหตุทางสาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชา อำเภอ และจังหวัดทราบ

     3) งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง การบริหารจัดการ การกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และทรัพยากรอื่น ๆ

     4) กำกับ ดูแล ควบคุม สั่งการ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)

     5) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     6) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ

     7) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

     8) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

     9) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป การจัดทำทะเบียนข้อมูลยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ของงานป้องกันฯ

     10) งานพัสดุ การจัดทำข้อมูลประวัติสมาชิก อปพร., การทำบัตรสมาชิก อปพร. การรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ 

     11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

9. งานส่งเสริมการเกษตร

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1. งานวิชาการด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร

     2. งานป้องกันรักษาโรคพืชและศัตรูพืช

     3. งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

     4. งานส่งเสริมการปศุสัตว์

     5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

10. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1)      งานวางแผนด้านสาธารณสุข

     2)      งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำ และสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

     3)      งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

     4)      งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     5)      งานส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

     6)      งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

     7)      งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

     8)      งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

     9)      งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

11. งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

     1)      การสำรวจ  รวบรวม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     2)      การจัดปาฐกถา  อภิปราย  สัมมนา  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและนโยบายของเทศบาล

     3)      บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและให้ข่าวสารความรู้ด้านต่าง ๆ

     4)      ควบคุมรับผิดชอบและดำเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ดังกล่าว

     5)      ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

     6)      งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

12. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ) มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและงานเลือกตั้ง