Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

กองช่างเทศบาลตำบลสันป่าเปา

......(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

   
  นายถิรศักดิ์  ปางสุข  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  

 

 
นางสาวอัจฉรา การคนซื่อ   นายนิวัชร์  มานิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ช่างไฟฟ้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องกล การควบคุม   การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม   เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
3.1 งานก่อสร้างและประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ออกแบบคำนวณ
2. งานวางโครงการและการก่อสร้าง
3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียด
6. งานประมาณราคาก่อสร้าง
7. งานควบคุมการก่อสร้าง
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานออกแบบ เขียนแบบ
2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
4. งานผังเมือง
5. งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
6. งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7. งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
8. งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                    3.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1. งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณี และงานอื่นๆ
                2. งานประมาณการ
                3. งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                4. งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                5. งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                6. งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                7. งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย