Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
โครงการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างครบวงจรของเทศบาลตำบลสันป่าเปา ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอึ่ง 
 26-5-2563
 

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปาได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอึ่ง จำนวน 14 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ (Zero Waste Province) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างครบวงจรของเทศบาลตำบลสันป่าเปา โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสันป่าเปา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size