Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
10-4-2562

               

ไฟล์แนบ : 1048.pdf