Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคลหรือหน่วยงานที่ติดต่องานกับเทศบาล เช่น ผู้เสียภาษี ผู้มาขอรับบริการ ร้านค้าหรือบริษัท เป็นต้น ) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทต.สันป่าเปา ปี 2562
3-5-2562

               

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรที่ติดต่องานกับเทศบาล เช่น ผู้เสียภาษี ผู้มาขอรับบริการ ร้านค้าหรือบริษัทที่รับจ้างงานต่างๆ กับองค์กร เป็นต้น ) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าเปา ประจำปีงบประมาณ 2562  ได้ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/6jqsce  หรือทาง QR CODE ด้านล่างนี้ไฟล์แนบ :