Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
29-12-2555

               เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)แบบปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าเปา ได้มีมติเห็นชอบ

ไฟล์แนบ : 111.pdf