Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ ว่าเจ้าพนักงานสำรวจจะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าเปา
21-10-2562

               

เจ้าพนักงานสำรวจจะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าเปา ของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ไฟล์แนบ : 1138.pdf