Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

แจ้งประชาสัมพันธ์ด่วนจากโครงการส่งน้ำฯแม่กวง
21-11-2562

               
เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวง มีปริมาณเพียง 27% ของความจุ ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชในฤดูแล้ว   และที่ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการน้ำได้มีมติดังนี้
 
1. งดการส่งน้ำสนับสนุนข้าวนาปรังและพืชในฤดูแล้ง พ.ศ.2562/63
2. ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ รวม 6 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2563)
3. ส่งน้ำช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้น 4 รอบเวรระหว่าง ม.ค.-เม.ย. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ปริมาณรวมไม่เกิน 10 ล้าน ลบ.ม.
 
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง


ไฟล์แนบ :