Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าเปา2563
10-3-2563

               

โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์แนบ 

ทั้งนี้ หากประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50300  ภายในวันที่  18 มีนาคม  2563ไฟล์แนบ : 1184.pdf