Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
19-9-2556

               

ไฟล์แนบ : 156.pdf