Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
19-9-2556

               

- สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- กิจการตลาด

- กิจการจำหน่ายสินค้า

- กิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

 ไฟล์แนบ : 158.pdf