Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
1-7-2557

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและใช้ในการประสานการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลสันป่าเปาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปไฟล์แนบ : 225.pdf