เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
1-7-2557

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและใช้ในการประสานการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลสันป่าเปาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปไฟล์แนบ : 225.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.