เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
1-7-2557

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันไฟล์แนบ : 226.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.