Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
1-7-2557

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันไฟล์แนบ : 226.pdf