เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
30-6-2558

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและพัฒนาตำบลสันป่าเปาให้เจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไฟล์แนบ : 308.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.