Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
30-6-2558

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและพัฒนาตำบลสันป่าเปาให้เจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไฟล์แนบ : 308.pdf