Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
31-10-2559

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป๋นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไฟล์แนบ : 534.pdf