Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบที่ 1
28-4-2560

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยยทั่วกันไฟล์แนบ : 580.pdf