เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบที่ 1
28-4-2560

               

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยยทั่วกันไฟล์แนบ : 580.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.