Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560)ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
1-3-2559

               

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560)ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)ไฟล์แนบ : 606.pdf