Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าเปา
22-5-2555

               เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาตำบลสันป่าเปาทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าเปา ชั้น 2 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)ก่อนเสนอนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปาพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ไฟล์แนบ :