เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าเปา
22-5-2555

               เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาตำบลสันป่าเปาทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าเปา ชั้น 2 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)ก่อนเสนอนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปาพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ไฟล์แนบ :
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.