Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าเปา
22-5-2555

               เทศบาลตำบลสันป่าเปา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าเปาในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าเปา ชั้น 2 เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าเปาต่อไป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าเปาทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ไฟล์แนบ :