Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
16-5-2561

               

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่"วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ ลานเอนกประสงค์บ้านหนองอึ่ง  หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่าเปา  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น.   

พบกับหน่วยบริกาารเคลื่อนที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน  มาให้บริการพ่อแม่พี่น้อง

 ไฟล์แนบ :