Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
8-10-2561

               

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรทีี่มีสิทธิและนำชื่อบุคคลรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : 925.pdf