เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
8-10-2561

               

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรทีี่มีสิทธิและนำชื่อบุคคลรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : 925.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.