พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย อพ.สธ.-ตำบลสันป่าเปา      

 

 
เข้าสู่ระบบเฉพาะเจ้าหน้าที่
     
       
       
 
USERNAME
     
 
PASSWORD
     
 
   
     

 

 

 ภาพกิจกรรม


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยเทศบาลตำบลสันป่าเปา

199 หมู่ 2 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.053-132362