ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติทต.สันป่าเปาเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ...
ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 ราย

ข้อ/เนื้อหา
ความเห็น
ข้อแก้ไข
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
39
(90.697674418605%)
4
(9.3023255813954%)
 - ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ จึงจะมีผลใช้บังคับได้
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
38
(88.372093023256%)
5
(11.627906976744%)
 - ควรกำหนดเขตห้ามเลี้ยงหลังเทศบัญญัติมีผลใช้บังคับ
 - ควรมีประกาศควบคุมจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
40
(93.023255813953%)
3
(6.9767441860465%)
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg
37
(86.046511627907%)
6
(13.953488372093%)
 - แพง
 - เพิ่มค่าปรับเป็น (1) เชือกละ 5,000 บาท (2) 2,000 บาท (3) 1,000 บาท (4) 500 บาท
 - ควรเพิ่มค่าปรับ เพื่อให้เจ้าของสัตว์ไม่กล้าทอดทิ้งสัตว์ หันมาดูแลสัตว์ของตนเองมากขึ้น
 - Kudos, I value this! fluconazole 150 mg