ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติทต.สันป่าเปาเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ...
ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 41 ราย

ข้อ/เนื้อหา
ความเห็น
ข้อแก้ไข
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
37
(90.243902439024%)
4
(9.7560975609756%)
 - ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ จึงจะมีผลใช้บังคับได้
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
36
(87.80487804878%)
5
(12.19512195122%)
 - ควรกำหนดเขตห้ามเลี้ยงหลังเทศบัญญัติมีผลใช้บังคับ
 - ควรมีประกาศควบคุมจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
38
(92.682926829268%)
3
(7.3170731707317%)
35
(85.365853658537%)
6
(14.634146341463%)
 - แพง
 - เพิ่มค่าปรับเป็น (1) เชือกละ 5,000 บาท (2) 2,000 บาท (3) 1,000 บาท (4) 500 บาท
 - ควรเพิ่มค่าปรับ เพื่อให้เจ้าของสัตว์ไม่กล้าทอดทิ้งสัตว์ หันมาดูแลสัตว์ของตนเองมากขึ้น