ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติทต.สันป่าเปาเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ...
ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 ราย

ข้อ/เนื้อหา
ความเห็น
ข้อแก้ไข
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
37
(92.5%)
3
(7.5%)
36
(90%)
4
(10%)
 - ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ จึงจะมีผลใช้บังคับได้
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
35
(87.5%)
5
(12.5%)
 - ควรกำหนดเขตห้ามเลี้ยงหลังเทศบัญญัติมีผลใช้บังคับ
 - ควรมีประกาศควบคุมจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อป้องกันการส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
37
(92.5%)
3
(7.5%)
34
(85%)
6
(15%)
 - แพง
 - เพิ่มค่าปรับเป็น (1) เชือกละ 5,000 บาท (2) 2,000 บาท (3) 1,000 บาท (4) 500 บาท
 - ควรเพิ่มค่าปรับ เพื่อให้เจ้าของสัตว์ไม่กล้าทอดทิ้งสัตว์ หันมาดูแลสัตว์ของตนเองมากขึ้น